Tucht en Vertrouwen

Bij een teamsport als hockey zijn overtredingen en straffen soms onvermijdelijk. Als club staat sportiviteit echter hoog in het vaandel. Onze 10 geboden (link) zijn daarbij het uitgangspunt, naast uiteraard het hockeyreglement.

De meeste bestraffingen, kaarten en boetes worden door de KNHB afgewikkeld. In sommige gevallen is het echter belangrijk om als club op te treden. Allereerst hebben wij een tuchtreglement en een bijbehorende commissie die, in geval van overtredingen van de regels, gaat beoordelen hoe we daar als club mee omgaan.

Ambassadeur Sportiviteit & Respect
Naast het tuchtreglement en -commissie hebben we een functionaris Sportiviteit & Respect. In voorkomende gevallen neemt hij een bemiddelende, opiniërende dan wel beslissende rol in. Onze huidige functionaris is Arthur van den Broek

Vertrouwens contact persoon
Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich op de club thuis voelt en kan hockeyen in een veilige en sportieve omgeving. Plezier beleven in je sport, samen met je elftalgenoten, trainer, coach, scheidsrechters, mede-vrijwilligers, supporters langs de lijn en ook de gasten die wij op onze club ontvangen. Je prettig en veilig voelen en jezelf kunnen zijn, in en om het clubhuis, ongeacht leeftijd, sekse of seksuele geaardheid. Om dit te waarborgen is er binnen onze club een Vertrouwens Contact Persoon (VCP) aangesteld. De vertrouwenspersoon is een initiatief van het NOC*NSF mede ondersteund door de KNHB.

De VCP binnen onze vereniging is Arthur van den Broek. 

Voorkomen is beter dan genezen 
De vertrouwenspersoon is er ook voor vragen die kunnen spelen vóór dat er problemen zijn. Wanneer kun je bij de VCP terecht?
Je kunt bij de VCP terecht met vragen of opmerkingen over situaties waarin jij je op de club niet op je gemak hebt gevoeld, zoals pesten en gepest worden, het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort, (een vermoeden van) grensoverschrijdend gedrag, de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach. Of je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging of het team. Ook als je je afvraagt of jouw gedrag als trainer/coach verstandig is of wanneer iemand je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag.

De VCP is het eerste aanspreekpunt voor alle betrokkenen bij de club: leden, ouders,
trainers/coaches, vrijwilligers met vragen, twijfels of signalen over zaken die met ongewenst (intimiderend) gedrag te maken hebben. De VCP behandelt niet zelf inhoudelijk de klacht, maar zoekt gezamenlijk en in overleg naar de volgende stap.

Werkwijze
Wanneer je de VCP belt of mailt, gaan we samen bekijken welke stappen ondernomen moeten worden. Samen bepalen we of je dit zelf doet of dat we daar hulp van derden bij inschakelen. Jij hebt hierbij de regie.

Vertrouwelijkheid
De VCP is en werkt zelfstandig en onafhankelijk van het bestuur. Meldingen worden alleen anoniem aan het bestuur gedaan volgens een vast protocol.
De gesprekken die er tussen jou en de VCP plaatsvinden, daar wordt niemand van op de hoogte gesteld, zonder dat jij daar toestemming voor hebt gegeven en van op de hoogte bent.  
De activiteiten van de VCP vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. Bij het afsluiten van het jaar rapporteert de VCP aan het bestuur óf er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden.

High 5! Op naar een veilige sportcultuur
Sporten in een veilige omgeving zou voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn. Het Centrum Veilige Sport Nederland is er dan ook voor iedereen in de sport die vragen of twijfels heeft of een melding wil doen. De medewerkers luisteren, denken mee en begeleiden naar de beste oplossing. Iedereen mag contact met opnemen; sporters, trainers, bestuurders en vertrouwenscontactpersonen. En natuurlijk ook bezorgde ouders en professionals.
De tool(zie de link) is bedoeld voor sportbestuurders en vrijwilligers van sportverenigingen en helpt om op een eenvoudige manier inzicht te geven in wat een vereniging kan doen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen.
Doorloop de 5 stappen en optimaliseer het sportklimaat binnen je vereniging:
https://centrumveiligesport.nl/preventie/tools-en-informatie/high5-stappenplan-tool

Besteed aandacht aan De ’11 Gedragsregels begeleiders in de sport’

Omgangsregels kunnen gezien worden als algemene uitgangspunten voor gedrag. In de sport is de relatie tussen de trainer en de sporter erg belangrijk. Daarom heeft de georganiseerde sport gedragsregels vastgesteld. Deze gedragsregels zijn gericht op trainer-kaderleden (verder in de tekst begeleider genoemd) en maken deel uit van het Tuchtreglement van de sportbond. De gedragsregels geven aan waar de grenzen liggen in het contact tussen begeleider en sporter.

Deze gedragsregels zijn opgesteld voor begeleiders in de sport aangezien uit cijfers blijkt dat plegers veelal begeleiders zijn en slachtoffers veelal sporter.

Het bekendmaken van de ‘Gedragsregels begeleiders in de sport’ laat zien dat een sportvereniging werk maakt van het tegengaan van seksuele intimidatie/grensoverschrijdend gedrag en dat kan preventief werken. Daarbij is het belangrijk dat iedereen die betrokken is bij de sportvereniging op de hoogte is van deze gedragsregels. Het is dus belangrijk om als bestuur dit te delen en van begeleiders ( en andere vrijwilligers) te vragen deze te onderschrijven. Dat kan door ze lid te laten worden van de vereniging en daarmee de bond. Ook kun je ze vragen om een vrijwillige onderwerping aan het tuchtrecht te laten tekenen. De gedragsregels vormen - aangevuld met de omgangsregels tussen sporters en begeleiders.

Gedragsregels

Deze gedragsregels zijn anders dan omgangsregels afdwingbaar. Als een of meerdere gedragsregels overtreden wordt dan kan een tuchtprocedure met tuchtrechtelijke sancties volgen vanuit de sportbond.

Hieronder vind je een overzicht van de ‘Gedragsregels begeleiders in de sport’ zoals vastgesteld binnen de georganiseerde sport:

1. De begeleider moet zorgen voor een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.

2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.

3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts-)misbruik of Seksuele Intimidatie tegenover de sporter.

4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.

6. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.

7. De begeleider zal tijdens training(-stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.

8. De begeleider heeft de plicht tegen schade en (machts-)misbruik als gevolg van Seksuele Intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.

9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.

10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.

11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Aannamebeleid: in het aannamebeleid (van vrijwilligers) moet duidelijk vermeld staan dat er een intakegesprek gevoerd wordt en voor vrijwilligers een VOG wordt aangevraagd als onderdeel van algemeen preventiebeleid.


Contact

Heb je vragen, twijfels of signalen over niet wenselijk gedrag, neem dan contact op met onze VCP. Dit kan per e-mail via [email protected] of telefonisch via 0492-574454.