arbitrage

Speerpunt binnen de HC Helmond-organisatie is arbitrage. Met een sterke commissie wordt hard gewerkt aan het besef dat voor een hockeywedstrijd (behalve uiteraard een tegenstander) ook scheidsrechters nodig zijn.

Aan het begin van elke seizoensfase in de veldcompetitie worden de teams ingedeeld die scheidsrechters dienen te leveren voor een wedstrijd. Uiteraard wordt daarbij gekeken naar niveau, leeftijd(s) verschil en ervaring zodat er voor iedereen een fijne wedstrijd ontstaat.

We hebben als club ervoor gekozen om, althans voor de zaalcompetitie, de scheidsrechters door de spelende teams zelf te laten organiseren. Dit heeft te maken met de ingewikkelde speelschema’s en blokwedstrijden waardoor het vrijwel onmogelijk is gebleken om teams aan te wijzen die arbiters moeten leveren. Kun je geen scheidsrechter vinden? Bel, mail of app dan één van de leden van het HCH Referee Team.

Begeleiding van jonge scheidsrechters
Een goed begin is het halve werk. Zeker bij onze interne scheidsrechtersopleiding. Het behalen van je kaart is het beginpunt – graag helpen wij, met behulp van een team ervaren scheidsrechters, om zelfvertrouwen en ervaring op het veld op te bouwen. Met tips en advies coachen we je door je eerste wedstrijden. Deze hulp is op aanvraag beschikbaar – stuur een mail aan [email protected]

HCH Referee Team
Gelukkig zien we dat steeds meer leden doordrongen zijn van de onmisbaarheid. En dat we steeds meer enthousiaste scheidsrechters in onze gelederen hebben. Het HCH Referee Team staat voor je klaar wanneer je, voor een (oefen)wedstrijd of als invaller in de competitie, één of meerdere scheidsrechters nodig hebt. In dit overzicht (link) zie je wie zich heeft aangemeld voor het RefereeTeam. Zoek rechtstreeks contact met hen wanneer je een scheidsrechter nodig hebt.

Verenigings Arbitrage Plan (VAB)

Net als andere hockeyverenigingen in Nederland, heeft ook onze club een arbitrage plan.

Het plan kun je hier lezen:

Verenigings Arbitrage Plan van de Hockeyclub Helmond (VAP)

 De KNHB verplicht alle clubs om een Verenigings Arbitrage (VAP) op te stellen. Arbitrage vormt een integraal en belangrijk onderdeel van het bedrijven van de hockeysport in teamverband. Spelers hebben er belang bij dat hun wedstrijden op een goede en neutrale manier worden gefloten.

Voor u ligt het Verenigings Arbitrage Plan (VAP) van HC Helmond. Dit plan beschrijft het beleid voor de arbitrage binnen de vereniging t.a.v. 1. de opleiding, 2. aanwijzing en 3. de begeleiding. Het doel is dat de arbitrage zal gaan bestaan uit deze drie onderdelen, ondersteund door middel van randvoorwaarden. Het VAP is vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van HC Helmond op 26 oktober 2017. Het VAP zal regelmatig geactualiseerd worden op basis van de ervaringen en de veranderende regelgeving. Door verbetering van de opleiding en begeleiding van onze clubscheidsrechters streven we naar het algehele niveau van de arbitrage te verhogen. Fluiten "op een goed niveau" betekent dat het niveau van de scheidsrechters past bij het niveau van de wedstrijd. Het aspect "plezier hebben in fluiten" heeft te maken met de erkenning en het respect van de spelers, coaches en publiek voor de scheidsrechter.

E.e.a. is samengevat in het onderstaande model

1. Opleiding

* Ongeacht of een lid wedstrijden zal gaan fluiten of niet, alle leden zijn vanaf het 1e jaar dat ze de B-leeftijd bereiken verplicht om een spelregelcursus succesvol te voltooien. Deze cursus zal in principe 2x per jaar georganiseerd worden. Tevens zal de 2e jaars C-jeugd uitgenodigd worden om deel te nemen aan de cursus, zij zullen worden opgeroepen voor de 2e cursus in een seizoen.
* De Arbitrage Commissie organiseert ieder seizoen een spelregelcursus middels verschillende leervormen: zowel klassikaal als e-learning, onder voorwaarde dat deze worden aangeboden door de KNHB.
 * Ieder seizoen zal worden getracht om minimaal 2 CS+ scheidsrechters (clubscheidsrechter plus) op te leiden.
* Ouders, coaches, managers en overige begeleiders worden aangemoedigd om spelregelcursus te volgen. Ouders van nieuwe jeugdleden jonger dan B-leeftijd, die niet in het bezit zijn van een scheidsrechterskaart zullen worden uitgenodigd om hun scheidsrechterskaart te halen.
 * Voor de ouders die mini’s fluiten wordt een korte cursus georganiseerd tot spelbegeleider. Het is niet nodig om een spelregelcursus te voltooien om de mini’s te fluiten.

 2. Aanwijzing

I. Indeling per team:
Ieder team wordt niet per persoon ingedeeld maar per team. Dit betekent dat een team een wedstrijd krijgt toegewezen om te fluiten. Dit team is er vervolgens verantwoordelijk voor om te zorgen voor scheidsrechters. Er wordt rekening gehouden met het aantal toegewezen wedstrijden aan een team en het aantal scheidsrechters in dat team (alleen bij de B-jeugd). Dit betekent in de praktijk dat de Arbitrage Commissie een team zal aanwijzen maar dat de aanvoerder/coach de namen invult zodat deze in LISA gepubliceerd worden.

II. Mini’s: De mini’s worden uitsluitend gefloten door ouders.

III. Uitzonderingsgroep:
Het uitgangspunt zal worden dat wedstrijden van de eerste lijns- teams (mits sprake van selectieteams) individueel worden ingedeeld (door de Arbitrage Commissie) om de kwaliteit van de scheidsrechters te waarborgen.

 IV. Bijzondere bepalingen:
* Het verrichten van andere activiteiten ten behoeve van HC Helmond (bestuur, commissies, trainers, bardiensten, rijouders etc.) is geen reden om niet te hoeven fluiten.
* Jeugdleden die (al dan niet betaald) training geven en/of coachen moeten vanaf de B-leeftijd ook fluiten.
* Trimhockeyers zijn als niet spelende leden niet verplicht te fluiten, anders dan in hun rol als ouders, maar zijn wel welkom als scheidsrechter en om hun scheidsrechterskaartkaart te halen. De Arbitrage Commissie zal deze groep hiervoor actief benaderen.

3. Begeleiding

Voor een scheidsrechter is erkenning en waardering, naast het plezier in arbitrage, een belangrijke motiverende factor. De ervaringen in de eerste wedstrijden zijn veelal bepalend voor het plezier in het fluiten. Daarom wordt extra aandacht besteed aan de begeleiding in deze fase. Scheidsrechters worden actief en passief (op aanvraag) begeleid. De begeleiders doen de voorbereiding, geven tips en evalueren in de rust en na afloop het optreden als scheidsrechter met de betrokkenen. Bij het begeleiden gaat het er om de nieuwe scheidsrechter zelfvertrouwen te geven en enthousiast te maken en om hem of haar als arbiter voor de toekomst te behouden. Deze begeleiding wordt gedaan door ervaren (bonds-)scheidsrechters die hiervoor hun tijd beschikbaar stellen.

4. Speciale groep van CS+ en Bondsscheidsrechters

Clubscheidsrechters met een goed niveau die geïnteresseerd zijn hun vaardigheden te verbeteren en daarmee wedstrijden op een hoger niveau te gaan fluiten, kunnen worden toegelaten tot de opleiding tot CS+ (clubscheidsrechter plus). De minimum leeftijd voor deelname is 14 jaar en de kosten worden betaald door de vereniging. Tevens kunnen clubscheidsrechters zich aanmelden voor de opleiding tot bondsscheidsrechter. Bij gebleken geschiktheid en met ervaring in het fluiten van diverse categorieën wedstrijden zal de club hen voordragen aan de KNHB. Zij kunnen zich aanmelden via de Arbitrage Commissie.

5. Randvoorwaarden

Sancties: (tevens vermeld in het Huishoudelijk Reglement van de HC Helmond)

* Indien een lid van een team is ingedeeld voor het fluiten van een wedstrijd is het vanzelfsprekend dat die taak wordt uitgevoerd. Bij verhindering zorgt het lid of het team zelf tijdig voor een adequate vervanger. Laat het lid of het team verstek gaan bij het fluiten van de wedstrijd volgt een sanctie voor het team. Het team is vrij om deze sanctie te verhalen op het betreffende lid. De sancties zijn als volgt:
a. 1e keer ‘no show’: € 50 boete plus een extra fluitbeurt voor het eigen team
b. 2e keer ‘no show’: € 50 boete plus een extra fluitbeurt voor het eigen team
c. 3e keer ‘no show’: € 50 boete plus een extra fluitbeurt voor het eigen team
d. Bij herhaling wordt het gehele team geschorst voor één wedstrijd en zijn de KNHB-boetes die daaraan worden verbonden voor rekening van het team.
Door het bestuur en de Arbitrage Commissie zal op een juiste uitvoering van deze regel worden toegezien; de aanvoerder van het team (senioren) of de teammanager/coach is verantwoordelijk voor het voldoen van de boetes en de incassering binnen het team.
* De kosten van het behalen van een scheidsrechterskaart worden betaald door de vereniging met dien verstande dat:
a. bij niet slagen voor het eerste examen, er geen sanctie volgt
b. bij niet slagen voor het tweede examen, 1 wedstrijd schorsing en € 7,50 boete wordt opgelegd
c. bij niet slagen voor het derde examen, nogmaals 1 wedstrijd schorsing en € 25,00 boete wordt opgelegd
d. bij het uitblijven van een scheidsrechterskaart, het lid niet speelgerechtigd is op het moment dat deze de seniorenleeftijd bereikt.
* Indien er omstandigheden zijn, anders dan gebrek aan inzet en motivatie, die het niet halen van een scheidsrechterskaart zouden kunnen rechtvaardigen, dan kan het bestuur en de Arbitrage Commissie afzien van deze maatregelen.

Overige randvoorwaarden:
*Het is niet mogelijk om de verantwoordelijkheid van toegewezen wedstrijden terug te schuiven naar de arbitrage commissie
*Dit plan betreft veldhockey. Zaalhockey zal niet meegenomen worden in dit VAP en zal derhalve ook niet onder de verantwoordelijkheid van de Arbitrage Commissie vallen.

6. Organisatie en budget

1. Organisatie:
De uitvoering van het VAP geschiedt onder bestuursverantwoordelijkheid van het bestuurslid: Voorzitter.
De Arbitrage Commissie bestaat uit minimaal:
* Een voorzitter verantwoordelijk voor functioneren Arbitrage Commissie, communicatie, acties met betrekking tot gedrag en sancties alsmede contact met het bestuur,
 * Twee leden belast met de aanwijzing van scheidsrechters, zowel junioren als senioren, * Een lid belast met de opleiding van scheidsrechters,
* Een lid belast met de begeleiding van scheidsrechter,
* Een lid belast met algemene ondersteuning. Leden van de Arbitrage Commissie kunnen gelijktijdig meer dan één functie bekleden en meerdere leden kunnen gezamenlijk één functie bekleden.

 2. Budget:

Voor de Arbitrage Commissie stelt het bestuur een budget ter beschikking ten behoeve van scholing, materiaal en arbitrage gerelateerde uitgaven.

7. Bevoegdheden

De Arbitrage Commissie wordt door het bestuur in staat gesteld om haar werkzaamheden conform de in het VAP gestelde kaders uit te voeren. Dit betekent o.a. dat leden van HC Helmond door leden van de Arbitrage Commissie aangesproken kunnen worden op hun gedrag en dat de Arbitrage Commissie sancties kan opleggen aan individuele leden, die tekort schieten in hun verplichting jegens de club op het gebied van arbitrage.

De Arbitrage Commissie is verantwoordelijk voor het positief uitdragen van arbitrage en onderneemt actief actie om dit te bewerkstelligen.